Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection
Varadero Collection

Varadero Collection

$70.00 - $370.00

Dark Stain Banana Leaf Varadero Brush Holder: 4"L x 4"W x 5.5"H Varadero Canister: 4"L x 4"W x 5"H Varadero Soap Dish: 7.5"L x 5.5"W x 2"H Varadero Soap Pump: 4"L x 4"W x 9"H Varadero Tissue Box: 6.5"L x 6.5"W x 6.5"H Varadero Tray...

Size
$70.00 - $370.00
  • Description

Dark Stain Banana Leaf

Varadero Brush Holder: 4"L x 4"W x 5.5"H

Varadero Canister: 4"L x 4"W x 5"H

Varadero Soap Dish: 7.5"L x 5.5"W x 2"H

Varadero Soap Pump: 4"L x 4"W x 9"H

Varadero Tissue Box: 6.5"L x 6.5"W x 6.5"H

Varadero Tray Set: 13.5"L x 11"W x 2.5"H

Varadero Wastebasket Sqr/str: 10.5"L x 10.5"W x 12.5"H

Varadero Rct Wastebasket: 12"L x 10"W x 13"H